Autor: drop_sa

14/2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. – treść uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-26
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Zwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. – treść uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DROP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do wiadomości projekty uchwał, która zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 czerwca 2014 r.
Treść projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

DROP – projekty uchwał na ZWZA 23 czerwca 2014

13/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-26
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walne Zgromadzenie DROP S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DROP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 23 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godz. 12.00 przy ul. Modzelewskiego 37 lok. U10 w Warszawie.
Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

DROP- Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 23 czerwca 2014

12/2014 Opinia Rady Nadzorczej dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za 2013 rok

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-26
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za 2013 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DROP SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza DROP S.A. pozytywnie zaopiniowała przeznaczenie zysku za 2013 r. na pokrycie strat z lat ubiegłych.Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009, Nr 33 poz. 259).

Walne Zgromadzenie 2014

WALNE ZGROMADZENIE

2014

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 8 października  2014 r.

DROP- Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 8 pazdziernika 2014

DROP – projekty uchwał na NWZA 8 pazdziernika 2014

Uzasadnienie Zarządu do porządku obrad NWZA DROP S.A. w dniu 8 pazdziernika 2014 roku

Informacja o ogólnej liczbie akcji DROP SA – 4 września 2014

DROP-wzor pelnomocnictwa-osoba fizyczna- NWZA 8 pazdziernika 2014

DROP-wzor pelnomocnictwa-osoba prawna – NWZA 8 pazdziernika 2014

Wykaz_Akcjonariuszy_na_NWZA_w_dniu_8_pazdziernika_2014_ r_5%

Tresc_uchwal_NWZA_w_dniu_8_pazdziernika_2014_r

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 23 czerwca 2014 r.

DROP- Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 23 czerwca 2014

DROP – projekty uchwał na ZWZA 23 czerwca 2014

DROP- rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2013 r

Uzasadnienie Zarządu do porządku obrad ZWZA DROP S.A. w dniu 23 czerwca 2014 roku

Opinia Rady Nadzorczej DROP S.A. w sprawie porządku obrad ZWZA w dniu 23 czerwca 2014

Sprawozdanie Rady Nadzorczej DROP SA za 2013

Informacja o ogólnej liczbie akcji DROP SA – 26 maja 2014

DROP-wzor pelnomocnictwa-osoba fizyczna- ZWZA 23 czerwca 2014

DROP-wzor pelnomocnictwa-osoba prawna – ZWZA 23 czerwca 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DROP

Sprawozdanie Zarządu z działalności DROP SA za 2013 rok

Sprawozdanie finansowe DROP SA za 2013 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 rok

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku

Raport biegłego z badania sprawozdania jednostkowego za 2013 rok

Opinia i raport biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok

Tresc_uchwal_ZWZA_z_dnia_23_czerwca_2014 Wykaz_Akcjonariuszy_na_ZWZA_w_dniu_23_czerwca_2014_ r_5%