Walne Zgromadzenie 2014

WALNE ZGROMADZENIE

2014

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 8 października  2014 r.

DROP- Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 8 pazdziernika 2014

DROP – projekty uchwał na NWZA 8 pazdziernika 2014

Uzasadnienie Zarządu do porządku obrad NWZA DROP S.A. w dniu 8 pazdziernika 2014 roku

Informacja o ogólnej liczbie akcji DROP SA – 4 września 2014

DROP-wzor pelnomocnictwa-osoba fizyczna- NWZA 8 pazdziernika 2014

DROP-wzor pelnomocnictwa-osoba prawna – NWZA 8 pazdziernika 2014

Wykaz_Akcjonariuszy_na_NWZA_w_dniu_8_pazdziernika_2014_ r_5%

Tresc_uchwal_NWZA_w_dniu_8_pazdziernika_2014_r

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 23 czerwca 2014 r.

DROP- Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 23 czerwca 2014

DROP – projekty uchwał na ZWZA 23 czerwca 2014

DROP- rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2013 r

Uzasadnienie Zarządu do porządku obrad ZWZA DROP S.A. w dniu 23 czerwca 2014 roku

Opinia Rady Nadzorczej DROP S.A. w sprawie porządku obrad ZWZA w dniu 23 czerwca 2014

Sprawozdanie Rady Nadzorczej DROP SA za 2013

Informacja o ogólnej liczbie akcji DROP SA – 26 maja 2014

DROP-wzor pelnomocnictwa-osoba fizyczna- ZWZA 23 czerwca 2014

DROP-wzor pelnomocnictwa-osoba prawna – ZWZA 23 czerwca 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DROP

Sprawozdanie Zarządu z działalności DROP SA za 2013 rok

Sprawozdanie finansowe DROP SA za 2013 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 rok

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku

Raport biegłego z badania sprawozdania jednostkowego za 2013 rok

Opinia i raport biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok

Tresc_uchwal_ZWZA_z_dnia_23_czerwca_2014 Wykaz_Akcjonariuszy_na_ZWZA_w_dniu_23_czerwca_2014_ r_5%