46/2013 Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2013
Data sporządzenia: 2013-12-20
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd DROP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 20 grudnia 2013 roku otrzymał od Zbigniewa Chwedoruk zawiadomienie, iż w dniu 20 grudnia 2013 r. Zbigniew Chwedoruk zbył pośrednio (za pośrednictwem PE-INVEST Sp. z o.o. ) 510 146 akcji DROP S.A. stanowiących 8,69 % kapitału zakładowego DROP S.A. i 8,69 % głosów na walnym zgromadzeniu DROP S.A..

Przed ww. zbyciem akcji DROP S.A. posiadał pośrednio (za pośrednictwem PE-INVEST Sp. z o.o. ) 5 000 000 akcji DROP S.A. stanowiących 85,21% kapitału zakładowego DROP S.A. i 85,21% głosów na walnym zgromadzeniu DROP S.A..

Obecnie, po wyżej wymienionym zbyciu, Zbigniew Chwedoruk posiada pośrednio (za pośrednictwem PE-INVEST Sp. z o.o.) 4 489 854 akcji DROP S.A. stanowiących 76,52% kapitału zakładowego DROP S.A. i 76,52% głosów na walnym zgromadzeniu DROP S.A.

Jednocześnie w oparciu o art. 69 i 69a Ustawy, Spółka w dniu dzisiejszym, tj. 20 grudnia 2013 r. otrzymała od Zbigniewa Chwedoruk zawiadomienie, iż w dniu 20 grudnia 2013 r. Zbigniew Chwedoruk nabył pośrednio, za pośrednictwem DROP S.A. 580 000 akcji własnych DROP S.A. stanowiących 9,88% kapitału zakładowego DROP S.A. i 9,88% głosów na walnym zgromadzeniu DROP S.A..

Przed wyżej wymienionym nabyciem Zbigniew Chwedoruk posiadał pośrednio (za pośrednictwem PE-INVEST Sp. z o.o. ) 5 000 000 akcji DROP S.A. stanowiących 85,21% kapitału zakładowego DROP S.A. i 85,21% głosów na walnym zgromadzeniu DROP S.A..

Obecnie Zbigniew Chwedoruk posiada pośrednio (za pośrednictwem PE-INVEST Sp. z o.o. oraz DROP S.A.) 5 069 854 akcji DROP S.A. stanowiących 86,40% kapitału zakładowego DROP S.A. i 86,40% głosów na walnym zgromadzeniu DROP S.A.

Wyżej wymienione transakcje miały miejsce poza rynkiem regulowanym.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).