45/2013 Informacja w sprawie nabycia akcji własnych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2013
Data sporządzenia: 2013-12-20
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Informacja w sprawie nabycia akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki DROP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2013 r. otrzymał informację z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. na temat rozliczenia transakcji nabycia akcji własnych Spółki w ramach opublikowanego raportem nr 42/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji DROP S.A. („Zaproszenie”).

Zgodnie z otrzymaną informacją Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. nabył w imieniu własnym, na rachunek Spółki poza rynkiem regulowanym 580 000 akcji po cenie 12,00 zł za akcję. Wartość nominalna nabytych akcji wynosi 58 000 zł i stanowi 9,88% udziału w kapitale zakładowym i uprawnia do 58 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przyczyną nabycia akcji własnych przez Spółkę była realizacja Uchwały nr 3/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. z dnia 12 grudnia 2012 roku.

W wyniku skupu Spółka posiada łącznie 580 000 akcji własnych, co odzwierciedla 580 000 głosów na walnym zgromadzeniu. Przyjęte przez Zarząd Spółki oferty sprzedaży opiewały na większą liczbę akcji niż zaproponowane przez Spółkę w Zaproszeniu, dlatego też każda oferta sprzedaży została zredukowana w przybliżeniu o 89,797%.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).