20/2012 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 grudnia 2012

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-12
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu
12 grudnia 2012 r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki DROP S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. w dniu 12 grudnia 2012 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki
Tresc_uchwal_NWZA_z_dnia_12_grudnia_2012

[btn-back]