16/2012 Uchylenie decyzji zabezpieczających potencjalne zaległości podatkowe za grudzień 2009 rok przez WSA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2012
Data sporządzenia: 2012-10-31
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Uchylenie decyzji zabezpieczających potencjalne zaległości podatkowe za grudzień 2009 rok przez WSA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DROP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż 30 października 2012 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie („WSA”) uchylił decyzje zabezpieczające (Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie) dotyczące zabezpieczenia 4.430.573,00 złotych na potencjalne zaległości podatkowe z tytułu podatku od towarów i usług za grudzień 2009 roku. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie jest prawomocny. Decyzja WSA z 30 października 2012 roku jest czwartą z kolei pozytywnie rozpatrzoną przez WSA skargą Spółki i ostatnią skargą Spółki złożoną do WSA na decyzje organów podatkowych w przedmiocie zabezpieczenia na majątku Spółki potencjalnych należności budżetowych z tytułu podatku od towarów i usług za lata ubiegłe. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539).

[btn-back]