8/2012 Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

last=no]

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2012
Data sporządzenia: 2012-05-15
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DROP SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2011 w wysokości 0,09 zł na akcję (słownie: dziewięć groszy). Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 16 lipca 2012 roku, a dzień wypłaty dywidendy to 30 lipca 2012 roku. Wnioskowany przez Zarząd poziom dywidendy wynika z deklaracji Spółki zawartej w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 7 listopada 2007 r.: „Nie mniej niż 20% zysków wypracowanych po roku 2006 Emitent będzie przeznaczać na dywidendę przez okres 5 lat.” Powyższy wniosek uzyskał pozytywną opinię Rady Nadzorczej. Ostateczną decyzję w sprawie wysokości dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009, Nr 33 poz. 259).

[btn-back]