7/2012 Uchylenie decyzji zabezpieczających potencjalne zaległości podatkowe za 2006 i 2007 rok przez WSA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2012
Data sporządzenia: 2012-03-13
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Uchylenie decyzji zabezpieczających potencjalne zaległości podatkowe za 2006 i 2007 rok przez WSA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DROP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż 13 marca 2012 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzje zabezpieczające (Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie) dotyczące zabezpieczenia 3.661.643 złotych potencjalnych należności z tytułu podatku od towarów i usług za 2006 rok oraz 6.178.581 złotych potencjalnych należności z tytułu podatku od towarów i usług za 2007 rok. Wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie są prawomocne. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539).

[btn-back]