15/2012 Emisja obligacji zwykłych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2012
Data sporządzenia: 2012-08-03
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Emisja obligacji zwykłych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki DROP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o podjęciu w dniu 2 sierpnia 2012 roku przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie przydziału obligacji zwykłych na następujących warunkach: 1. Cel emisji obligacji: zasilenie kapitału obrotowego; 2. Rodzaj emitowanych obligacji: – obligacje zwykłe na okaziciela serii A oprocentowane wg stałej stopy procentowej, obligacje nie mają formy dokumentu, obligacje nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie na żadnym rynku zorganizowanym; 3. Wielkość emisji – 5.000 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 PLN; 4. Wartość nominalna obligacji – 1000,00 PLN; cena emisyjna – 1000,00 PLN; 5. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości równej wartości nominalnej obligacji w dniu 31 lipca 2015; oprocentowanie wypłacane będzie kwartalnie; 6. Obligacje są zabezpieczone w formie hipoteki łącznej do kwoty 7.500 tys. złotych ustanowionej przez Spółkę na rzecz obligatariuszy zgodnie z art. 7 ustawy o obligacjach, przedmiot hipoteki (nieruchomości położone w: Warszawie ul. Przecławska 2, Gądki ul. Zbożowa 1a, Będzin ul. Sielecka) wyceniony został łącznie na kwotę 10 705 tys. złotych; 7. Wartość zaciągniętych zobowiązań Spółki na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji – 4.010 tys. złotych; do czasu całkowitego wykupu wyemitowanych obligacji zobowiązania Spółki utrzymywane będą na adekwatnym do skali działalności operacyjnej, bezpiecznym poziomie. Obligacje zostały nabyte przez podmioty powiązane (w rozumieniu § 1 ust. 32 pkt e Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) z Prezesem Zarządu. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

[btn-back]