14/2012 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2012 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-28
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2012 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki DROP S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. w dniu 27 czerwca 2012 r. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki

Tresc_uchwal_ZWZA_z_dnia_27_czerwca_2012

[btn-back]