12/2012 Uchwała ZWZA DROP S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-28
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Uchwała ZWZA DROP S.A. w sprawie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki DROP S.A. informuje, że dnia 27 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy 7.041.243,60 złotych, co stanowi 1.20 zł na jedną akcję. Dywidendą objęte są wszystkie akcje DROP S.A. tj. 5 867 703 sztuk. Walne Zgromadzenie ustaliło: – datę dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na dzień 16 lipca 2012 roku – termin wypłaty dywidendy na dzień 30 lipca 2012 roku. Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)

[btn-back]