5/2012 Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku – uzupełnienie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2012
Data sporządzenia:  2012-01-27
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku – uzupełnienie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd DROP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż skonsolidowany raport roczny za 2011 rok zostanie opublikowany 20 marca 2012 r.

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).