3/2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-27
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd DROP S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości w załączeniu, otrzymane od osoby zobowiązanej, informacje o transakcjach, których przedmiotem były akcje DROP S.A.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Obrocie Instrumentami finansowymi