1/2012 Uchylenie decyzji zabezpieczających potencjalne zaległości podatkowych za maj 2010 rok przez WSA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2012
Data sporządzenia:  2012-01-25
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Uchylenie decyzji zabezpieczających potencjalne zaległości podatkowych za maj 2010 rok przez WSA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd DROP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż 25 stycznia 2012 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzje zabezpieczające 2.223.739 złotych potencjalnych należności z tytułu podatku od towarów i usług za maj 2010 rok. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie jest prawomocny.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539).