Wybrane dane finansowe 2010

Wybrane dane finansowe

2010

WYBRANE DANE FINASOWE 2010 ROK ( w tys. zł)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
723 056
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 21 100
Zysk (strata) brutto 21 187
Zysk (strata) netto 16 946
Aktywa razem 78 630
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 119
Zobowiązania długoterminowe 0
Zobowiązania krótkoterminowe 15 097
Kapitał własny 63 488
Kapitał zakładowy 587
Liczba akcji  5 867 703
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję  0.3