Historia

HISTORIA

Spółka została wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy w dniu 16 listopada 2000 r. pod numerem RHB 62794.

W dniu 29 grudnia 2000 r. została podjęta Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej przez Drugi Urząd Skarbowy dla Warszawy Śródmieścia, Samodzielny Referent Ewidencji i Identyfikacji Podatników. Emitentowi został nadany następujący Numer Identyfikacji Podatkowej: NIP 526-24-99-339.

W dniu 16 kwietnia 2004 r. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000203813.

W dniu 22 listopada 2000 r. został nadany numer identyfikacyjny REGON przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie. Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej przy Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie nadał następujący numer REGON 016896001

Emitent z dniem 01 maja 2004 r., postanowieniem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, został zarejestrowany jako podatnik Vat-u Unii Europejskiej, tzw. VAT-5 UE. Spółka DROP S.A. powstała z przekształcenia spółki Drop Sp. z.o.o. na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie przekształcenia spółki Drop Sp. z o.o. w spółkę DROP S.A. zgodnie z aktem notarialnym, który został sporządzony w dniu 28 maja 2007 roku.

W dniu 6 lipca 2007 roku Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zostało zarejestrowane przekształcenie Spółki oraz została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 284461.

W dniu 4 grudnia 2007 roku spółka DROP S.A. zadebiutowała na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych.

Głównym obszarem działalności DROP S.A. do końca 2016 roku był hurtowy handel odpadami.