Kategoria: Walne zgromadzenie

Walne Zgromadzenie 2014

WALNE ZGROMADZENIE

2014

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 8 października  2014 r.

DROP- Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 8 pazdziernika 2014

DROP – projekty uchwał na NWZA 8 pazdziernika 2014

Uzasadnienie Zarządu do porządku obrad NWZA DROP S.A. w dniu 8 pazdziernika 2014 roku

Informacja o ogólnej liczbie akcji DROP SA – 4 września 2014

DROP-wzor pelnomocnictwa-osoba fizyczna- NWZA 8 pazdziernika 2014

DROP-wzor pelnomocnictwa-osoba prawna – NWZA 8 pazdziernika 2014

Wykaz_Akcjonariuszy_na_NWZA_w_dniu_8_pazdziernika_2014_ r_5%

Tresc_uchwal_NWZA_w_dniu_8_pazdziernika_2014_r

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 23 czerwca 2014 r.

DROP- Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 23 czerwca 2014

DROP – projekty uchwał na ZWZA 23 czerwca 2014

DROP- rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2013 r

Uzasadnienie Zarządu do porządku obrad ZWZA DROP S.A. w dniu 23 czerwca 2014 roku

Opinia Rady Nadzorczej DROP S.A. w sprawie porządku obrad ZWZA w dniu 23 czerwca 2014

Sprawozdanie Rady Nadzorczej DROP SA za 2013

Informacja o ogólnej liczbie akcji DROP SA – 26 maja 2014

DROP-wzor pelnomocnictwa-osoba fizyczna- ZWZA 23 czerwca 2014

DROP-wzor pelnomocnictwa-osoba prawna – ZWZA 23 czerwca 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DROP

Sprawozdanie Zarządu z działalności DROP SA za 2013 rok

Sprawozdanie finansowe DROP SA za 2013 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 rok

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku

Raport biegłego z badania sprawozdania jednostkowego za 2013 rok

Opinia i raport biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok

Tresc_uchwal_ZWZA_z_dnia_23_czerwca_2014 Wykaz_Akcjonariuszy_na_ZWZA_w_dniu_23_czerwca_2014_ r_5%

Walne zgromadzenie 2013

WALNE ZGROMADZENIE

2013

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 9 września 2013

DROP – Ogloszenie o zwolaniu Nadzyczajnego Walnego Zgromadzenia na 9 wrzesnia 2013

Tresc_uchwal_NWZA_ dnia_9_wrzesnia_2013

DROP-wzor pelnomocnictwa-osoba fizyczna- NWZA 9 wrzesnia 2013

DROP-wzor pelnomocnictwa-osoba prawna – NWZA 9 wrzesnia 2013

Uzasadnienie Zarządu do porządku obrad NWZA DROP S.A. w dniu 9 wrzesnia 2013 roku

Informacja o ogólnej liczbie akcji w DROP SA – 13 sierpnia 2013

Tresc_uchwal_NWZA_z_ dnia_9_wrzesnia_2013

Wykaz_Akcjonariuszy_na_NWZA_w_dniu_9_wrzesnia_2013_ r_5%

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 3 czerwca 2013

DROP – Ogloszenie o zwolaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 3 czerwca 2013

DROP – projekty uchwał na ZWZA 3 czerwca 2013 r

DROP-wzor pelnomocnictwa-osoba fizyczna- ZWZA 3 czerwca 2013

DROP-wzor pelnomocnictwa-osoba prawna – ZWZA 3 czerwca 2013

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2012 rok

Wniosek Zarzadu w sprawie dywidendy-7-05-2013

Uzasadnienie Zarządu do porządku obrad ZWZA DROP S.A. w dniu 3 czerwca 2013 roku

Informacja o ogólnej liczbie akcji w DROP SA – 8 maja 2013 DROP S.A. 

Uchwaly podjete przez Rade Nadzorcza 8 maja 2013

Opinia Rady Nadzorczej DROP SA w sprawie porzadku obrad ZWZA w dniu 3 czerwca 2013

Sprawozdanie finansowe DROP SA za 2012 rok

Raport biegłego z badania sprawozdania jednostkowego za 2012 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności DROP SA za 2012 rok

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2012 rok

Opinia_i_raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_dotyczaca_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_grupy_kapitalowej_DROP_za_2012_rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DROP za 2012 rok

Tresc_uchwal_ZWZA_z_ dnia_3_czerwca_2013

Wykaz Akcjonariuszy na ZWZA w dniu 3 czerwca 2013 r

Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. z dnia 3 czerwca 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 25 kwietnia 2013

Ogloszenie o zwolaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 25 kwietnia 2013

Projekty uchwał na ZWZA 25 kwietnia 2013 r

DROP-wzor pelnomocnictwa-osoba fizyczna- ZWZA 25 kwietnia 2013

DROP-wzor pelnomocnictwa-osoba prawna – ZWZA 25 kwietnia 2013

Informacja o ogólnej liczbie akcji w DROP SA – 29 marca 2013

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2012 rok

Sprawozdanie finansowe DROP SA za 2012 rok

Raport biegłego z badania sprawozdania jednostkowego za 2012 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności DROP SA za 2012 rok

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2012 rok

Opinia_i_raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_dotyczaca_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_grupy_kapitalowej_DROP_za_2012_rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DROP za 2012 rok

Tresc_uchwal_ZWZA_z_ dnia_25_kwietnia_2013

Wykaz Akcjonariuszy na ZWZA w dniu 25 kwietnia 2013 r

Walne zgromadzenie 2012

WALNE ZGROMADZENIE

2012

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 12 grudnia 2012

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. na 12 grudnia 2012 r.

DROP_ogloszenie_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_na_12_grudnia_2012

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 12 grudnia 2012 r.

DROP_ projekty_uchwal_na_NWZA_12_grudnia_2012

 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27 czerwca 2012

Treść uchwał podjętych na ZWZA 27 czerwca 2012

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA 27 czerwca 2012

Pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27 czerwca 2012 roku

DROP-wzor pelnomocnictwa-osoba fizyczna ZWZA 27 czerwca 2012

DROP-wzor pelnomocnictwa-osoba prawna ZWZA 27 czerwca 2012

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2011 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2011 rok

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27 czerwca 2012 roku

DROP-projekty uchwał na ZWZA 27 czerwca 2012

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. na 27 czerwca 2012 roku

DROP- ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 27 czerwca 2012

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 19.03.2008

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd DROP S.A. w Warszawie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 19 marca 2008 roku, na godzinę 12.00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się przy Al. Wilanowskiej 301A
w Warszawie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd DROP S.A. informuje, że w zgodnie z art. 406 KSH prawo do uczestniczenia w NWZ przysługuje właścicielom akcji imiennych wpisanych do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem NWZ oraz właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Sytej 114Z/1, najpóźniej na tydzień przed terminem NWZ imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje te zostały zablokowane na rachunku do czasu zakończenia NWZ. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Sytej 114Z/1 do dnia 12 marca 2008 r., w dni powszednie, w godz. 8.00-16.00.
Na trzy dni powszednie przed NWZ w siedzibie Spółki (jw.) wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ. Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu NWZ od godz. 10.00.

Stosownie do art. 402 §2 KSH Zarząd DROP S.A. podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień i proponowanych zmian w statucie Spółki:

Zastąpienie dotychczasowego brzmienia § 9:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 533.427,60 zł (pięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
a. 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych);
b. 334.276 (trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości 33.427,60 zł (trzydzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt groszy).
2. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), w drodze jednego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 1 (jednego) roku od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców przekształcenia Spółki, o którym mowa w § 6 niniejszego Statutu.
3. Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest uprawniony do zawierania wszelkich umów związanych z emisją akcji, w tym:
1) umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje,
2) umów o subemisję usługową lub subemisję inwestycyjną lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;

5. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

zapisem w brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 533.427,60 zł (pięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
a. 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych);
b. 334.276 (trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości 33.427,60 zł (trzydzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt groszy).

2. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 53.342,70 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści dwa złote siedemdziesiąt groszy), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 31 stycznia 2011 roku.
3. Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.
4. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności jest uprawniony do zawierania wszelkich umów związanych z emisją akcji, w tym:
1) umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje,
2) umów o subemisję usługową lub subemisję inwestycyjną lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
a także jest upoważniony do określenia szczegółowych warunków emisji, w tym:
1) ceny emisyjnej akcji,
2) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji,
3) szczegółowych zasad płatności za akcje,
4) szczegółowych zasad przydziału akcji,
5) złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
5. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Wszystkie akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego zostaną zdematerializowane. Zarząd jest uprawniony do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. stosownej umowy lub umów o rejestrację emisji akcji w ramach kapitału docelowego.
7. Zarząd upoważniony jest do podjęcia wszelkich innych nieokreślone w ust. 2 – 6 działań i czynności niezbędnych dla dopuszczenia akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym.

Zarząd DROP S.A. informuje o ogłoszeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 19 marca 2008 roku. Wznowienie obrad NWZ nastąpi w dniu 7 kwietnia 2008 roku o godzinie 10:00 w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 301A.
Przerwa w obradach została ogłoszona na wniosek akcjonariusza DROP S.A.

 

 

 
< <