Kategoria: Raporty bieżące 2012

20/2012 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 grudnia 2012

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-12
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu
12 grudnia 2012 r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki DROP S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. w dniu 12 grudnia 2012 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki
Tresc_uchwal_NWZA_z_dnia_12_grudnia_2012

[btn-back]

18/2012 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. – treść uchwał

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-16
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. – treść uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DROP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do wiadomości projekty uchwał, która zostaną przedłożone pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 grudnia 2012 r. Treść projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

DROP_ projekty_uchwal_na_NWZA_12_grudnia_2012

[btn-back]

17/2012 Zwołanie Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie DROP S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-16
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie DROP S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DROP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 12 grudnia 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godz. 11.00 przy ul. Modzelewskiego 37 lok. U10 w Warszawie. Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

DROP_ogloszenie_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_na_12_grudnia_2012

[btn-back]

16/2012 Uchylenie decyzji zabezpieczających potencjalne zaległości podatkowe za grudzień 2009 rok przez WSA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2012
Data sporządzenia: 2012-10-31
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Uchylenie decyzji zabezpieczających potencjalne zaległości podatkowe za grudzień 2009 rok przez WSA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DROP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż 30 października 2012 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie („WSA”) uchylił decyzje zabezpieczające (Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie) dotyczące zabezpieczenia 4.430.573,00 złotych na potencjalne zaległości podatkowe z tytułu podatku od towarów i usług za grudzień 2009 roku. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie jest prawomocny. Decyzja WSA z 30 października 2012 roku jest czwartą z kolei pozytywnie rozpatrzoną przez WSA skargą Spółki i ostatnią skargą Spółki złożoną do WSA na decyzje organów podatkowych w przedmiocie zabezpieczenia na majątku Spółki potencjalnych należności budżetowych z tytułu podatku od towarów i usług za lata ubiegłe. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539).

[btn-back]