Kategoria: Raporty bieżące

Raporty bieżące 2014

RAPORTY BIEŻĄCE

2014

28/2014 Wybór biegłego rewidenta do badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych

27/2014 Informacja o osobach nadzorujących DROP S.A.

26/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 8 października 2014 r.

25/2014 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 października 2014 r.

24/2014 Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dotycząca rozliczeń VAT za 2005 r.

23/ 2014 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. – treść uchwał

22/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

21/2014 Decyzja Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie

20/2014 Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie

19/2014 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

18/2014 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

17/2014 Wykaza akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 23 czerwca 2014 r.

16/2014 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2014 r.

15/2014 Decyzja Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie

14/2014  Zwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. – treść uchwał

13/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

12/2014 Opinia Rady Nadzorczej dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za 2013 rok

11/2014 Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2013 rok

10/2014 Uchylenie decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie za 2006 rok

9/2014 Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez DROP S.A. do publicznej wiadomości w 2013 r.

8/2014 Cofnięcie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. z dnia 3 czerwca 2013

7/2014 Wygaśnięcie decyzji o zabezpieczeniu z 4 lipca 2013 r.

6/2014 Decyzja Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy

5/2014 Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku

4/2014 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowym

3/2014 Wznowienie postępowania dotyczącego decyzji zabezpieczającej potencjalne zaległości podatkowe na majątku DROP S.A  za lata 2009-2010

2/2014 Wybór biegłego rewidenta do badania skonsolidowanych sprawozdań

1/2014/3K Korekta raportu bieżącego nr 1/2014 – zabezpieczenie potencjalnych zaległości podatkowych na majątku DROP S.A.

1/2014 Zabezpieczenie potencjalnych zaległości podatkowych na majątku DROP S.A.

48/2013 Emisja obligacji zwykłych przez spółkę zależną

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 48 / 2013
Data sporządzenia: 2013-12-31
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Emisja obligacji zwykłych przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki DROP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o podjęciu w dniu 31 grudnia 2013 roku przez Zarząd spółki zależnej DROP Sp. z o.o. uchwały w sprawie przydziału obligacji zwykłych na następujących warunkach:
1. Cel emisji obligacji: finansowanie działalności gospodarczej DROP Sp. z o.o.;
2. Rodzaj emitowanych obligacji: – obligacje zwykłe na okaziciela serii A oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej (WIBOR 3M + 4%), obligacje nie mają formy dokumentu, obligacje nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie na żadnym rynku zorganizowanym;
3. Wielkość emisji – 10.000 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 PLN;
4. Wartość nominalna obligacji – 1000,00 PLN; cena emisyjna – 1000,00 PLN;
5. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości równej wartości nominalnej obligacji w dniu 31 grudnia 2016; oprocentowanie wypłacane będzie kwartalnie;
6. Obligacje są zabezpieczone zastawem rejestrowym o wartości 15.768 tysięcy zł ustanowionym na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowiących całość gospodarczą (chociażby jego skład był zmienny) w postaci zapasów spółki DROP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syta 114Z lok. 1 02-987 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374611, z kapitałem zakładowym opłaconym w całości w wysokości 500.000,00 zł. – przez DROP Sp. z o.o. na rzecz obligatariuszy;
7. Wartość zaciągniętych zobowiązań DROP Sp. z o.o. na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji – 38 364 tys. złotych; do czasu całkowitego wykupu wyemitowanych obligacji zobowiązania Spółki utrzymywane będą na adekwatnym do skali działalności operacyjnej, bezpiecznym poziomie.
Obligacje zostały nabyte przez podmioty powiązane (w rozumieniu § 1 ust. 32 pkt a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) z Prezesem Zarządu.
5 000 obligacji DROP Sp. z o.o. objęte zostało przez PE-INVEST Sp. z o.o. w wyniku konwersji pożyczki z 12 sierpnia 2013 roku (raport bieżący 30/2013 z 12 sierpnia 2013).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

47/2013 Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2013
Data sporządzenia: 2013-12-20
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd DROP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 20 grudnia 2013 roku otrzymał od spółki PE-INVEST Sp. z o. o zawiadomienie o zbyciu akcji.

Informacje zawarte w powyższym zawiadomieniu:

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
Rozliczenie transakcji poza rynkiem regulowanym w dniu 20.012.2013 r.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
Liczba akcji: 5 000 000 co stanowi 85,21% udział w kapitale zakładowym Spółki.
Liczba głosów: 5 000 000 co stanowi 85,21% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
Według stanu na dzień 20 grudnia 2013 r.:
Liczba akcji: 4 489 854 co stanowi 76,52% udział w kapitale zakładowym Spółki.
Liczba głosów: 4 489 854 co stanowi 76,52% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

4. PE-INVEST Sp. z o.o. nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów DROP S.A. w okresie 12 miesięcy od dnia niniejszego zawiadomienia. Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

46/2013 Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2013
Data sporządzenia: 2013-12-20
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd DROP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 20 grudnia 2013 roku otrzymał od Zbigniewa Chwedoruk zawiadomienie, iż w dniu 20 grudnia 2013 r. Zbigniew Chwedoruk zbył pośrednio (za pośrednictwem PE-INVEST Sp. z o.o. ) 510 146 akcji DROP S.A. stanowiących 8,69 % kapitału zakładowego DROP S.A. i 8,69 % głosów na walnym zgromadzeniu DROP S.A..

Przed ww. zbyciem akcji DROP S.A. posiadał pośrednio (za pośrednictwem PE-INVEST Sp. z o.o. ) 5 000 000 akcji DROP S.A. stanowiących 85,21% kapitału zakładowego DROP S.A. i 85,21% głosów na walnym zgromadzeniu DROP S.A..

Obecnie, po wyżej wymienionym zbyciu, Zbigniew Chwedoruk posiada pośrednio (za pośrednictwem PE-INVEST Sp. z o.o.) 4 489 854 akcji DROP S.A. stanowiących 76,52% kapitału zakładowego DROP S.A. i 76,52% głosów na walnym zgromadzeniu DROP S.A.

Jednocześnie w oparciu o art. 69 i 69a Ustawy, Spółka w dniu dzisiejszym, tj. 20 grudnia 2013 r. otrzymała od Zbigniewa Chwedoruk zawiadomienie, iż w dniu 20 grudnia 2013 r. Zbigniew Chwedoruk nabył pośrednio, za pośrednictwem DROP S.A. 580 000 akcji własnych DROP S.A. stanowiących 9,88% kapitału zakładowego DROP S.A. i 9,88% głosów na walnym zgromadzeniu DROP S.A..

Przed wyżej wymienionym nabyciem Zbigniew Chwedoruk posiadał pośrednio (za pośrednictwem PE-INVEST Sp. z o.o. ) 5 000 000 akcji DROP S.A. stanowiących 85,21% kapitału zakładowego DROP S.A. i 85,21% głosów na walnym zgromadzeniu DROP S.A..

Obecnie Zbigniew Chwedoruk posiada pośrednio (za pośrednictwem PE-INVEST Sp. z o.o. oraz DROP S.A.) 5 069 854 akcji DROP S.A. stanowiących 86,40% kapitału zakładowego DROP S.A. i 86,40% głosów na walnym zgromadzeniu DROP S.A.

Wyżej wymienione transakcje miały miejsce poza rynkiem regulowanym.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).