Kategoria: Raporty roczne

Raporty roczne 2013

RAPORTY ROCZNE 

2013

Sprawozdanie finansowe DROP SA za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności DROP SA za 2013 rok

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku

Raport biegłego z badania sprawozdania jednostkowego za 2013 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DROP

Opinia i raport biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok

Raporty roczne 2011

RAPORTY ROCZNE

2011

Raporty roczne 2010

RAPORTY ROCZNE

2010

Roczne sprawozdanie jednostkowe za 2010 rok »
Opnia biegłego -sprawozdanie jednostkowe za 2010 rok »
Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2010 roku »
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2010 rok »
Raport biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania za 2010 rok »
Sprawozdanie Zarządu z działalności DROP S.A. w 2010 roku »
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy DROP S.A. w 2010 roku »

Raporty roczne 2009

RAPORTY ROCZNE

2009

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2009 r.»
Sprawozdanie finansowe za 2009 r.»
Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań »
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań »
Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2009 r.»