Kategoria: Bez kategorii

14/2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. – treść uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-26
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Zwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. – treść uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DROP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do wiadomości projekty uchwał, która zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 czerwca 2014 r.
Treść projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

DROP – projekty uchwał na ZWZA 23 czerwca 2014

13/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-26
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walne Zgromadzenie DROP S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DROP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 23 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godz. 12.00 przy ul. Modzelewskiego 37 lok. U10 w Warszawie.
Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

DROP- Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 23 czerwca 2014

12/2014 Opinia Rady Nadzorczej dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za 2013 rok

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-26
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za 2013 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DROP SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza DROP S.A. pozytywnie zaopiniowała przeznaczenie zysku za 2013 r. na pokrycie strat z lat ubiegłych.Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009, Nr 33 poz. 259).

11/2014 Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2013

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-22
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2013 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DROP SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie zysku za 2013 r. na pokrycie strat z lat ubiegłych.Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009, Nr 33 poz. 259).