Wyrok NSA w sprawie zobowiązań podatkowych za 2005 rok

18 grudnia 2012 r.  – Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony przez Spółkę wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 4 lipca 2011 roku w sprawie zobowiązań podatkowych Spółki za rok 2005 w podatku od towarów i usług w wysokości 361.549 zł plus odsetki od zaległości podatkowych w wysokości 219 500 zł. Powyższe środki finansowe zostały pobrane przez organ podatkowy od Spółki w 2010 roku. Naczelny Sąd Administracyjny przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.