21/2012 Informacja poufna – ogłoszenie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 4 lipca 2011 roku dotyczącego zobowiązań podatkowych Spółki za 2005 rok.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-18
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Informacja poufna – ogłoszenie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 4 lipca 2011 roku dotyczącego zobowiązań podatkowych Spółki za 2005 rok.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd DROP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 18 grudnia 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony przez Spółkę wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 4 lipca 2011 roku w sprawie zobowiązań podatkowych Spółki za rok 2005 w podatku od towarów i usług w wysokości 361.549 zł plus odsetki od zaległości podatkowych w wysokości 219 500 zł. Powyższe środki finansowe zostały pobrane przez organ podatkowy od Spółki w 2010 roku. Naczelny Sąd Administracyjny przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

[btn-back]