13/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-26
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walne Zgromadzenie DROP S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DROP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 23 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godz. 12.00 przy ul. Modzelewskiego 37 lok. U10 w Warszawie.
Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

DROP- Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 23 czerwca 2014