12/2014 Opinia Rady Nadzorczej dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za 2013 rok

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-26
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za 2013 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DROP SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza DROP S.A. pozytywnie zaopiniowała przeznaczenie zysku za 2013 r. na pokrycie strat z lat ubiegłych.Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009, Nr 33 poz. 259).