6/2013 Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-29
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DROP SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy z kapitału zapasowego w wysokości 0,50 zł na akcję (słownie: pięćdziesiąt groszy).
Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 14 maja 2013 roku, a dzień wypłaty dywidendy to 28 maja 2013 roku.
Wnioskowana przez Zarząd wypłata dywidendy z kapitału zapasowego nie pogorszy kondycji finansowej DROP S.A.
Ostateczną decyzję w sprawie wysokości dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009, Nr 33 poz. 259).