4/2012 Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2012
Data sporządzenia:  2012-01-27
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd DROP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku:

1. Raporty kwartalne:
– Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 roku – 15 maja 2012 r.
– Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 roku – 14 listopada 2012 r.

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012 roku – 31 sierpnia 2012r.

3. Raporty roczne:
– Raport roczny za 2011 r. – 20 marca 2012 r.

Jednocześnie DROP S.A. oświadcza, że zgodnie z § 83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania

za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.) („Rozporządzenie”) Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne grupy kapitałowej Spółki zawierać będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe.

Ponadto Spółka informuje, że DROP S.A. nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 roku zgodnie z regulacją § 102 ust. 1 Rozporządzenia oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2012 roku zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 Rozporządzenia. Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).