3/2013 Wybór biegłego rewidenta do badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-01
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Wybór biegłego rewidenta do badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DROP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 1 marca 2013 r.
Rada Nadzorcza Spółki wybrała PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą: 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 6/1B, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 548, do badania sprawozdania finansowego DROP S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej DROP S.A. za rok 2012 oraz sporządzenia przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego DROP S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej DROP S.A. za rok 2013 i upoważniła Zarząd DROP S.A. do podpisania umowy z wyżej wymienionym podmiotem.