Zwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. 27 czerwca 2011 roku – informacja dotycząca dywidendy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2011
Data sporządzenia:  2011-06-28
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Uzupełnienie raportu 25/2011 z 27.06.2011 w sprawie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki DROP S.A. informuje, że dnia 27 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. w wyniku podziału zysku za rok obrotowy 2010, przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy 3.520.621,80 złotych, co stanowi 0.60 zł na jedną akcję.

Dywidendą objęte są wszystkie akcje DROP S.A. tj. 5 867 703 sztuk.

Walne Zgromadzenie ustaliło:
– datę dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na dzień 14 lipca 2011 roku
– termin wypłaty dywidendy na dzień 28 lipca 2011 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)