2/2013 Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-24
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DROP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku:1. Raporty kwartalne:
– Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku – 15 maja 2013 r.
– Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 roku – 14 listopada 2013 r.

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 roku – 30 sierpnia 2013r.

3. Raporty roczne:
– Raport roczny za 2012 r. – 20 marca 2013 r.
– Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. – 20 marca 2013 r.

Jednocześnie DROP S.A. oświadcza, że zgodnie z § 83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.) („Rozporządzenie”) Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne grupy kapitałowej Spółki zawierać będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe.

Ponadto Spółka informuje, że DROP S.A. nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku zgodnie z regulacją § 102 ust. 1 Rozporządzenia oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 Rozporządzenia. Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).