Autor: Arnold Fidor

14/2013 Wyrok WSA w sprawie zobowiązań podatkowych za 2005 rok

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO.
Raport bieżący nr 14 / 2013
Data sporządzenia: 2013-05-21
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Informacja poufna – ogłoszenie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dotyczącej zobowiązań podatkowych Spółki za 2005 rok.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DROP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 21 maja 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną przez Spółkę decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, określającej zobowiązanie podatkowe Spółki za rok 2005 w podatku od towarów i usług („VAT”) w wysokości 361.549 zł plus odsetki od zaległości podatkowych w wysokości 219 500 zł. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest prawomocny. Wyrok z 21 maja 2013 roku jest następstwem wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 grudnia 2012 roku, w którym Naczelny Sąd Administracyjny przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539).

Raporty kwartalne 2013

RAPORTY KWARTALNE

2013

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2013 roku

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2013 roku

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2013 roku

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2013 roku

13/2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. – treść uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2013
Data sporządzenia: 2013-05-08
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Zwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. – treść uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DROP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do wiadomości projekty uchwał, która zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 3 czerwca 2013 r.
Treść projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
Załączniki

DROP – projekty uchwał na ZWZA 3 czerwca 2013 r

12/2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2013
Data sporządzenia: 2013-05-08
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walne Zgromadzenie DROP S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DROP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 3 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godz. 12.00 przy ul. Modzelewskiego 37 lok. U10 w Warszawie.
Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
Załączniki

DROP – Ogloszenie o zwolaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 3 czerwca 2013