Autor: tomek

1/2007 Przystąpienie do systemu ESPI

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2007
Data sporządzenia: 2007-11-21
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Przystąpienie do systemu ESPI
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd DROP S.A. informuje, że Spółka przystapiła do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI).
Spółka będzie przekazywała informacje do publicznej wiadomości z wykorzystaniem przedmiotowego systemu od dnia 21 listopada 2007.

Podstawa prawna: § 10 ust.1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI).

[btn-back]

2/2007 Cena emisyjna

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2007
Data sporządzenia: 2007-11-21
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Cena emiyjna
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
W dniu 21 listopada 2007 roku, na podstawie przeprowadzonego procesu budowy Księgi Popytu na Akcje Oferowane, Zarząd Spółki DROP SA ustalił Cenę Emisyjną Akcji Oferowanych na poziomie 18,00 zł (słownie: osiemnaście złotych).

[btn-back]

3/2007 Przestrzeganie Zasad Ładu Korporacyjnego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2007
Data sporządzenia: 2007-11-21
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Działając na podstawie § 29 pkt. 3 Regulaminu GPW w Warszawie Zarząd Spółki informuje, że Spółka DROP S.A. stosuje zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005” z wyjątkiem zasady nr 20, 28 i 43.

[btn-back]

4/2007 Przestrzeganie Zasad Ładu Korporacyjnego – uzasadnienie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2007
Data sporządzenia: 2007-11-22
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego – uzasadnienie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Działając na podstawie § 29 pkt. 3 Regulaminu GPW w Warszawie Zarząd Spółki informuje, że Spółka DROP S.A. stosuje zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005″ z wyjątkiem zasady nr 20, 28 i 43.
Uzasadnienie dla niestosowania powyższych zasad jest następujące:
1) W odniesieniu do zasady nr 20 władze Spółki stoją na stanowisku, iż zgodnie z ogólną zasadą rządów większości i ochrony praw mniejszości kapitałowej Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał ponosi większe ryzyko gospodarcze, dlatego uzasadnione jest, aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału, a więc aby przysługiwało mu także prawo wskazania kandydatów do Rady Nadzorczej gwarantujących realizacje przyjętej dla Spółki strategii.
Według opinii Zarządu Spółki umożliwia to właściwą i efektywną realizację strategii Spółki i wystarczająco zabezpiecza interesy wszystkich grup Akcjonariuszy oraz innych grup związanych z przedsiębiorstwem Spółki.
Ponadto Statut Spółki przewiduje wybór dwóch członków Rady Nadzorczej spełniających kryterium niezależności.
2) Spółka częściowo spełnia zasadę nr 28, Rada Nadzorcza działa bowiem zgodnie z Regulaminem, który jest publicznie dostępny. Jednak Regulamin Rady Nadzorczej nie określa zasad powoływania oraz funkcjonowania komitetów ds. audytu i wynagrodzeń.
Zasadę tę można przyjąć jedynie wraz z przyjęciem zasady nr 20, której Spółka z powołanych powyżej powodów nie przyjmuje do stosowania.
3) W konsekwencji nie przyjęcia powyższych zasad, wykluczone jest przestrzeganie w całości zasady nr 43 (w odniesieniu do wyboru biegłego rewidenta po uzyskaniu rekomendacji komitetu audytu).”

[btn-back]