Uchwała ZWZA DROP S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2010
Data sporządzenia:  2010-06-29
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Uchwała ZWZA DROP S.A. w sprawie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki DROP S.A. informuje, że dnia 28 czerwca 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. w wyniku podziału zysku za rok obrotowy 2009, przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy 1.760.310,90 złotych, co stanowi 0.30 zł na jedną akcję.
Walne Zgromadzenie ustaliło:
– datę dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na dzień 15 lipca 2010 roku
– termin wypłaty dywidendy na dzień 03 sierpnia 2010 roku.