Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 czerwca 2009 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2009
Data sporządzenia: 2009-06-18
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu
18 czerwca 2009 r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki DROP S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. w dniu 18 czerwca 2009 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

pobierz plik>>