Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2009
Data sporządzenia:  2009-12-04
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd DROP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 3 grudnia 2009 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd Rejestrowy”) dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z

kwoty 533.427,60 PLN do kwoty 586.770,30 PLN w drodze emisji 533.427 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki, po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, wynosi 5.867.703, a struktura kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco:
– 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN każda;
– 334.276 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda;
– 533.427 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.